Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

Thực hiện Công văn số 2652/UBND – NC1 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 1202/SYT-TCCB ngày 06/5/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện tuyển dụng 18 biên chế làm nhiệm vụ điều trị các chất gây nghiện và cấp phát thuốc Methadone để tuyển dụng số lao động hợp […]

Continue Reading

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

Thực hiện Công văn số 5780/UBND-NC1 ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên, Công văn số 1369/SNV-CCVC ngày 30/9/2019 của Sở Nội vụ về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên tiểu học, Công văn số 1686/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo về […]

Continue Reading

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc y đa khoa, 1 dược sĩ đại học, 1 cử nhân kế toán.

Thực hiện Công văn số 3980/UBND-NC1 ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 viên chức Gồm: 3 bác sĩ đa khoa hoặc […]

Continue Reading

UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên mầm non

Căn cứ Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tuyển dụng giáo viên bậc học Mầm non, Tiểu học; Công văn số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ về tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2018; Văn bản số 162/SGDDT-CTCB ngày 31/01/2019 về việc hướng dẫn công […]

Continue Reading